中文  English  日本語  tiếng Việt 
click
| Trang chủ | sự hoạt động | PC | di động

Cập Nhật mật khẩu with thư điện tử


quá trình này có thể mất vài phút, xin hãy kiên nhẫn.

*: Yêu cầu

*thư điện tử :


* mới mật khẩu :

6 - 18 english Nhân vật , Bao gồm english Nhân vật và con số .

Thấy mật khẩu    đóng

*Liên lạc Ngôn ngữ :


*nhấp vào => có được thư điện tử Token
Token Hết hạn thời gian : 30 Phút . Hết hạn giải pháp : làm mới Trang web


* Điền vào thư điện tử Token ( xác minh Mã số ) :


*nhấp vào => có được ( Cập Nhật ) an ninh Mã số :

wait ...*nhấp vào ( Điền vào ) => an ninh Mã số :
 


           Dictionary from Cache ,time: 720000 .
Dic from Cache .